SLUŽBY
Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby vo všetkých právnych odvetviach slovenského právneho
poriadku a práva Európskych spoločenstiev, najmä:
- obchodné právo
- občianske právo
- právo nehnuteľností
- rodinné právo
- pracovné právo
- správne právo
V rámci služieb zabezpečujeme našim klientom taktiež právne zastúpenie v konaniach pred súdmi, notárskymi
úradmi, exekútorskými úradmi, štátnymi orgánmi, alebo inými orgánmi verejnej moci, vypracovanie zmlúv, dohôd,
vypracovanie žalôb, návrhov, odvolaní, sťažností, alebo iných jednostranných právnych úkonov, právne
poradenstvo fyzickým a právnickým osobám osobne, telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom aplikácie
SKYPE, ako aj ďalšie právne služby podľa potrieb a požiadaviek klientov. Právne služby ponúkame v slovenskom
aj anglickom jazyku.

Advokátska kancelária Peter Toma

Kontaktné údaje:

Advokátska kancelária Peter Toma

Mgr. Peter Toma, advokát


Bôrová 446/36, 971 01

Prievidza

, Slovenská republika
Tel.: + 421 911 606 283
E-mail: office@advokattoma.sk
Created by
www.advokattoma.sk